We have 5 guests and no members online

คณะกรรมการมูลนิธิ 2560-2562 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย                     ประธานกรรมการ

 นายบุญมี จันทรวงศ์                               รองประธานกรรมการคนที่ 1

 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์                  รองประธานกรรมการคนที่ 2

 นายทายาท ศรีปลั่ง                                กรรมการ

 นางอัญชลี อุไรกุล                                 กรรมการ

 นายกนก คติการ                                   กรรมการ

 นายสมพร หาญพงศ์พันธุ์                        กรรมการ

 นายปราการ วีรกุล                                 กรรมการ

 นายธวัช ทองมาก                                 กรรมการ

 นายสุรศักดิ์ ทองเพียร                          กรรมการ

นายพลเวท ท้าวมหาวงษ์                      กรรมการ

 นายเอกอรุณ อวนสกุล                          กรรมการ

 นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์                      กรรมการ

 นายมณฑล เจียมเจริญ                         กรรมการ

 นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ                         กรรมการ

 นางจันทร์ธิดา มีเดช                             กรรมการ

 นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์                       กรรมการและเหรัญญิก

 นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ                      กรรมการและเลขานุการ

 นายวินิต อธิสุข                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ