บุคคลสำคัญในวันวาน

อนุสรณ์แห่งความดีและวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล

  • เป็นแบบอย่างของความทุ่มเท ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
  • มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล ด้วยการเสนอความคิดในการออกพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อยกระดับความสำคัญของงานด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านนโยบายและแผน การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทย
  • ริเริ่มและผลักดันจนพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับการตราเป็นกฎหมาย
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2522 และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Follow us

We have 2 guests and no members online

ติดต่อสอบถาม


สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02- 940-7325-6

โทรสาร 02-940-7325

 

6.jpg
14.jpg
20.jpg
4.jpg