We have 2 guests and no members online

ประชุมสามัญ ประจำปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการ สศก. เป็นประธานประชุมสามัญ ประจำปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง โดยพิจารณารายงานตรวจรับรองงบการเงินปี 2561 ของมูลนิธิ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 ของมูลนิธิ แผนงานและกิจกรรมดำเนินงานปี 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   

 

พิธีมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ และมอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา บุคลากร สศก.

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่งเป็นประธานเปิดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่นประจำปี 2562 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายโกศล หนูกลิ่น จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายนพดล สันเทพ จากจังหวัดลำปาง นายวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน จากจังหวัดชัยภูมิ และนางสมจิต สุขทอง จากจังหวัดระนอง และมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา บุคลากร สศก. จำนวน 8 ทุน ในโอกาสครบรอบ 40 ปีวันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น

 

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการ สศก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1/2562 โดยพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมดำเนินงานปี 2562 และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 ของมูลนิธิ ตลอดจนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของมูลนิธิต่อไป ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สมาคมมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย เป็นประธาน ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมที่หยิบยกขึ้นหารือ ได้แก่ การพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์มูลนิธิ  ดร.สมนึก ศรีปลั่ง การยกย่องเชิดชู/ให้รางวัลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร การจัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น