We have 4 guests and no members online

จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สมาคมมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย เป็นประธาน ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมที่หยิบยกขึ้นหารือ ได้แก่ การพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์มูลนิธิ  ดร.สมนึก ศรีปลั่ง การยกย่องเชิดชู/ให้รางวัลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร การจัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น