We have 4 guests and no members online

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ และทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) สศก.ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่น และมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ประจำปี  2564 ค่ะ โดยมี 
ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานกรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขตจตุจักร กรุงเทพ

     
     
     

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2564

นางจันทร์ธิดา มีเดช ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเฉพาะกิจคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่นและผู้รับทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมนวัตกรรม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เขตจตุจักร กรุงเทพ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่น และผู้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

ประชุมสามัญ ประจำปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการ สศก. เป็นประธานประชุมสามัญ ประจำปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง โดยพิจารณารายงานตรวจรับรองงบการเงินปี 2561 ของมูลนิธิ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 ของมูลนิธิ แผนงานและกิจกรรมดำเนินงานปี 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร