ผลงานปี 2560

อนุสรณ์แห่งความดีและวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล

  • เป็นแบบอย่างของความทุ่มเท ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
  • มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล ด้วยการเสนอความคิดในการออกพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อยกระดับความสำคัญของงานด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านนโยบายและแผน การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทย
  • ริเริ่มและผลักดันจนพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับการตราเป็นกฎหมาย
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2522 และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

We have 5 guests and no members online