We have 4 guests and no members online

พิธีมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ และมอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา บุคลากร สศก.

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่งเป็นประธานเปิดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่นประจำปี 2562 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายโกศล หนูกลิ่น จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายนพดล สันเทพ จากจังหวัดลำปาง นายวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน จากจังหวัดชัยภูมิ และนางสมจิต สุขทอง จากจังหวัดระนอง และมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา บุคลากร สศก. จำนวน 8 ทุน ในโอกาสครบรอบ 40 ปีวันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น