We have 2 guests and no members online

ประชุมสามัญ ประจำปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการ สศก. เป็นประธานประชุมสามัญ ประจำปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง โดยพิจารณารายงานตรวจรับรองงบการเงินปี 2561 ของมูลนิธิ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 ของมูลนิธิ แผนงานและกิจกรรมดำเนินงานปี 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร