ผลงานปี 2560

อนุสรณ์แห่งความดีและวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล

  • เป็นแบบอย่างของความทุ่มเท ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
  • มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล ด้วยการเสนอความคิดในการออกพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อยกระดับความสำคัญของงานด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านนโยบายและแผน การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทย
  • ริเริ่มและผลักดันจนพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับการตราเป็นกฎหมาย
    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2522 และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

We have 3 guests and no members online

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สมาคมมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย เป็นประธาน ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมที่หยิบยกขึ้นหารือ ได้แก่ การพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์มูลนิธิ  ดร.สมนึก ศรีปลั่ง การยกย่องเชิดชู/ให้รางวัลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร การจัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น