We have 2 guests and no members online

พิธีมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ และมอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา บุคลากร สศก.

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่งเป็นประธานเปิดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่นประจำปี 2562 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายโกศล หนูกลิ่น จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายนพดล สันเทพ จากจังหวัดลำปาง นายวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน จากจังหวัดชัยภูมิ และนางสมจิต สุขทอง จากจังหวัดระนอง และมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา บุคลากร สศก. จำนวน 8 ทุน ในโอกาสครบรอบ 40 ปีวันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น

 

 

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการ สศก. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ครั้งที่ 1/2562 โดยพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมดำเนินงานปี 2562 และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2562 ของมูลนิธิ ตลอดจนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของมูลนิธิต่อไป ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สมาคมมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย เป็นประธาน ซึ่งประเด็นสำคัญในการประชุมที่หยิบยกขึ้นหารือ ได้แก่ การพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์มูลนิธิ  ดร.สมนึก ศรีปลั่ง การยกย่องเชิดชู/ให้รางวัลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร การจัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มของเกษตรกร เป็นต้น